ANI: Consilieri locali în incompatibilitate şi conflict de interese

Posted on 25 noiembrie 2016

0


ani-agentia-nationala-de-integritateAgenția Naționalã de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și existența conflictului de interese de naturã administrativã în cazul a 5 consilieri locali, dupã cum urmeazã:

 

 

                 1. BIRIN ION, consilier local și fost primar al comunei Vîlcele, județul Olt
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 ianuarie 2010 – 24 iunie 2012, întrucât a deținut simultan funcția de primar și pe cea de manager de proiect în cadrul Proiectului De la Subzistențã la sustenabilitate-Durabil” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și a realizat astfel un venit în cuantum de 108.732 lei, încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003.
        2. PITARU VASILE, consilier local în cadrul Consiliului Local Liteni, județul Suceava
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada deținerii funcției de consilier local, întrucât „Pitaru M. Vasile” – Persoanã Fizicã Autorizatã, entitate economicã al cãrei titular este persoana evaluatã, a desfãșurat activitãți comerciale prin achiziții directe și a încheiat contracte de prestãri servicii constând în fabricare și reparații mobilier cu Primãria Orașului Liteni, județul Suceava, cu Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” Oraș Liteni, precum și cu Școala Gimnazialã Rotunda Oraș Liteni, județul Suceava.
Astfel, aceste instituții au efectuat plãți cãtre „Pitaru M. Vasile” – Persoanã Fizicã Autorizatã în valoare de 134.952.00 Lei, încãlcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1)  din Legea nr. 161/2003.
         3. CRISTEA ADRIANA MARIANA, fost consilier local în cadrul Consiliului Teiuș, județul Alba
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada deținerii mandatului de consilier local 2012-2016, întrucât S.C. Unifast S.R.L. (societate comercialã în cadrul cãreia soțul persoanei evaluate deține funcția de administrator și calitatea de asociat) a încheiat contracte comerciale de prestãri de servicii (achiziții directe) cu Primãria Teiuș, încãlcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (2)  din Legea nr. 161/2003.
                 4. RADU FLORIN, consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Oarja, județul Argeș
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada mandatului 2012 – 2016, întrucât S.C. Alimex RF S.R.L., societate la care persoana evaluatã deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator, a încheiat un contract de achiziție în baza cãruia au fost livrate lemne de foc în valoare de 19.998,72 Lei Școlii Gimnaziale ”D.Rãdulescu” Oarja, instituție aflatã în subordinea Consiliului local al comunei Oarja. De asemenea, S.C. Florimar Forest Activ S.R.L., societate la care soția persoanei evaluate deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator, a încheiat un contract de achiziție în baza cãruia au fost livrate lemne de foc în valoare de 5.000 Lei Școlii Gimnaziale ”D.Rãdulescu” Oarja. Astfel, au fost încãlcate dispozițiile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.
      5.   FURNEA DUMITRU HOREA, consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Silivașu de Câmpie, județul Bistrița – Nãsãud
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada mandatului 2012 – 2016, a participat la adoptarea și deliberarea Hotãrârii Consiliului local prin care se aprobã scoaterea la licitație a pajiștilor comunei Silivașu de Câmpie în vedere pãșunatului de animale asociațiilor legal constituite pe raza comunei Silivașu de Câmpie. În urma acestor hotãrâri, au fost incheiate contracte de concesiune între Primãria comunei Silivașu de Câmpie și Asociația Crecãtorilor de Taurine Silivașu de Câmpie, asociație la care persoana evaluatã deține calitatea de „președinte”. Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, art. 75, lit.f) și 77 din Legea nr. 393/2004 și art. 46 din Legea nr. 215/2001.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare.

Persoanele menționate au încãlcat urmãtoarele prevederi legale:

·         art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercitã o demnitate publicã sau o funcție publicã are un interes personal de naturã patrimonialã, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”;

·         art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Conflictele de interese pentru preºedinții și vicepreºedinții consiliilor județene sau consilierii locali și județeni sunt prezãzute în art. 46 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare”;

·         art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Funcția de primar și viceprimar, primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al consiliului județean este incompatibilã cu: […] lit. k) orice alte funcții publice sau activitãți remunerate, în țarã sau în strãinãtate, cu excepția funcției de cadru didactic sau a funcțiilor în cadrul unor asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale”;

·         art. 90 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „(1) Consilierii locali ºi consilierii județeni care au funcția de preºedinte, vicepreºedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum ºi calitatea de acționar sau asociat la societãțile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unitãți administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestãri de servicii, de executare de lucrãri, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritãțile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societãțile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplicã ºi în cazul în care funcțiile sau calitãțile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local”;

· art. 75, lit. f) din Legea nr. 393/2004, potrivit cãruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumitã problemã, dacã au posibilitatea sã anticipeze cã o decizie a autoritãții publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: […] f) o asociație sau o fundație din care fac parte”;
       
· art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit cãruia „(1) Consilierii județeni ºi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea ºi adoptarea de hotãrâri dacã au un interes personal în problema supusã dezbaterii. (2) În situațiile prevãzute la alin. 1, consilierii locali ºi consilierii județeni sunt obligați sã anunțe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivã. (3) Anunțarea interesului personal ºi abținerea de la vot se consemneazã în mod obligatoriu în procesul – verbal al ºedinței”;

· art. 46 din Legea 215/2001, potrivit cãruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare ºi la adoptarea hotãrârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude pânã la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusã dezbaterilor consiliului local. (2) Hotãrârile adoptate de consiliul local cu încãlcarea dispozițiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constatã de cãtre instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusã de orice persoanã interesatã”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã și se sancționeazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãții, funcției sau activitãții respective […]”.

„Persoana […] fațã de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcția ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcție eligibilã, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Naționalã de Integritate își exercitã atribuțiile cu respectarea principiilor legalitãții, confidențialitãții, imparțialitãții, independenței operaționale, celeritãții, bunei administrãri, precum și al dreptului la apãrare.

AGENȚIA NAȚIONALÃ DE INTEGRITATE
Reclame
Posted in: ADMINISTRATIE